Diferencia entre revisiones de «Tales»

1141 bytes añadidos ,  hace 6 años
sin resumen de edición
* «Todos están de acuerdo en que los primeros que entre los griegos filosofaron sobre las cosas celestes y divinas, como [[Ferécides]] de Siro, [[Pitágoras]] y Tales, fueron discípulos de los egipcios y caldeos.»
** Original: ἀλλὰ μὴν καὶ τοὺς περὶ τῶν οὐρανίων τε καὶ θείων πρώτους παρ᾽ Ἕλλησι φιλοσοφήσαντας, οἷον Φερεκύδην τε τὸν Σύριον καὶ Πυθαγόραν καὶ Θάλητα, πάντες συμφώνως ὁμολογοῦσιν Αἰγυπτίων καὶ Χαλδαίων γενομένους μαθητὰς ὀλίγα συγγράψαι, καὶ ταῦτα τοῖς Ἕλλησιν εἶναι δοκεῖ πάντων ἀρχαιότατα καὶ μόλις αὐτὰ πιστεύουσιν ὑπ᾽ ἐκείνων γεγράφθαι. [[Tito Flavio Josefo]]: ''[http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=J.+Ap.+1.2&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0215 Contra Apión]'', I, 2.
* «Supone que el [[agua]] es el principio de todas las cosas y que el [[cosmos]] está animado y lleno de démones.»
* «La mayor parte de los primeros filósofos consideraban como principios de todas las cosas que constituyen la naturaleza de la [[materia]]. Aquello de que están formados todos los seres, el punto de partida de su generación y el término de su decadencia, en tanto que la sustancia persiste bajo la diversidad de sus determinaciones, tal es para ellos el elemento, el principio de los seres, y en consecuencia, creen que nada es ni generado n destruido puesto que este tipo de entidad se mantiene siempre, así como decimos que [[Sócrates]] no llega a ser en sentido absoluto cuando deviene hermoso o músico ni tampoco perece si pierde esos modos de ser porque el sustrato, Sócrates mismo, permanece. Por eso dicen esos filósofos que nada nace ni se corrompe, pues debe haber alguna realidad, una o múltiple, de donde todas las restantes cosas se engendran, más conservándose siempre ella misma. En cuanto al número y naturaleza de esos elementos no están todos los pensadores de acuerdo. Tales, fundador de este tipo de filosofía, expresa que el principio es el [[agua]] (razón por la cual declaraba que la [[tierra]] reposaba sobre el agua; dedujo este principio tal vez al comprobar que la nutrición de todas las cosas provine de lo húmedo y que el [[calor]] mismo de ello procede y por ello es mantenido (y aquello de donde surgen es el principio para todas las cosas). Obtuvo esta noción de tal hecho y también de aquel otro según el cual las simientes de todas las cosas tienen una naturaleza de las cosas húmedas.»
** Original: Ἀρχὴν δὲ τῶν πάντων ὕδωρ ὑπεστήσατο, καὶ τὸν κόσμον ἔμψυχον καὶ δαιμόνων πλήρη. [[Diógenes Laercio]]: ''[[s:el:Βίοι φιλοσόφων/Α#Θαλής|Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres]]''.
* «La mayor parte de los primeros filósofos consideraban como principios de todas las cosas que constituyen la naturaleza de la [[materia]]. Aquello de que están formados todos los seres, el punto de partida de su generación y el término de su decadencia, en tanto que la sustancia persiste bajo la diversidad de sus determinaciones, tal es para ellos el elemento, el principio de los seres, y en consecuencia, creen que nada es ni generado n destruido puesto que este tipo de entidad se mantiene siempre, así como decimos que [[Sócrates]] no llega a ser en sentido absoluto cuando deviene hermoso o músico ni tampoco perece si pierde esos modos de ser porque el sustrato, Sócrates mismo, permanece. Por eso dicen esos filósofos que nada nace ni se corrompe, pues debe haber alguna realidad, una o múltiple, de donde todas las restantes cosas se engendran, más conservándose siempre ella misma. En cuanto al número y naturaleza de esos elementos no están todos los pensadores de acuerdo. Tales, fundador de este tipo de filosofía, expresa que el principio es el [[agua]] (razón por la cual declaraba que la [[tierra]] reposaba sobre el agua; dedujo este principio tal vez al comprobar que la nutrición de todas las cosas provine de lo húmedo y que el [[calor]] mismo de ello procede y por ello es mantenido (y aquello de donde surgen es el principio para todas las cosas). Obtuvo esta noción de tal hecho y también de aquel otro según el cual las simientes de todas las cosas tienen una naturaleza de las cosas húmedas.»
** Original: Τῶν δὴ πρώτων φιλοσοφησάντων οἱ πλεῖστοι τὰς ἐν ὕλης εἴδει μόνας ᾠήθησαν ἀρχὰς εἶναι πάντων ἐξ οὗ γὰρ ἔστιν ἅπαντα τὰ ὄντα καὶ ἐξ οὗ γίγνεται πρώτου καὶ εἰς ὃ φθείρεται τελευταῖον, τῆς μὲν οὐσίας ὑπομενούσης τοῖς δὲ πάθεσι μεταβαλλούσης, τοῦτο στοιχεῖον καὶ ταύτην ἀρχήν φασιν εἶναι τῶν ὄντων, καὶ διὰ τοῦτο οὔτε γίγνεσθαι οὐθὲν οἴονται οὔτε ἀπόλλυσθαι, ὡς τῆς τοιαύτης φύσεως ἀεὶ σωζομένης, ὥσπερ οὐδὲ τὸν Σωκράτην φαμὲν οὔτε γίγνεσθαι ἁπλῶς ὅταν γίγνηται καλὸς ἢ μουσικὸς οὔτε ἀπόλλυσθαι ὅταν ἀποβάλλῃ ταύτας τὰς ἕξεις, διὰ τὸ ὑπομένειν τὸ ὑποκείμενον τὸν Σωκράτην αὐτόν, οὕτως οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδέν ἀεὶ γὰρ εἶναί τινα φύσιν ἢ μίαν ἢ πλείους μιᾶς ἐξ ὧν γίγνεται τἆλλα σωζομένης ἐκείνης. Τὸ μέντοι πλῆθος καὶ τὸ εἶδος τῆς τοιαύτης ἀρχῆς οὐ τὸ αὐτὸ πάντες λέγουσιν, ἀλλὰ Θαλῆς μὲν ὁ τῆς τοιαύτης ἀρχηγὸς φιλοσοφίας ὕδωρ φησὶν εἶναι (διὸ καὶ τὴν γῆν ἐφ' ὕδατος ἀπεφήνατο εἶναἰ, λαβὼν ἴσως τὴν ὑπόληψιν ταύτην ἐκ τοῦ πάντων ὁρᾶν τὴν τροφὴν ὑγρὰν οὖσαν καὶ αὐτὸ τὸ θερμὸν ἐκ τούτου γιγνόμενον καὶ τούτῳ ζῶν (τὸ δ' ἐξ οὗ γίγνεται, τοῦτ' ἐστὶν ἀρχὴ πάντων) διά τε δὴ τοῦτο τὴν ὑπόληψιν λαβὼν ταύτην καὶ διὰ τὸ πάντων τὰ σπέρματα τὴν φύσιν ὑγρὰν ἔχειν, τὸ δ' ὕδωρ ἀρχὴν τῆς φύσεως εἶναι τοῖς ὑγροῖς. [[Aristóteles]]: ''[[s:el:Μεταφυσικά/Βιβλίο Α|Metafísica]]'', 983b6. Trad. de Alfredo Llanos: ''Los presocráticos y sus fragmentos'', Juárez Editor, 1969, pp. 75-6.
* «Parece también que Tales, según se sabe, pensó que el [[alma]] es una fuerza motriz, si es verdad que él consideró que [[Hilozoísmo|la piedra imán posee alma]] porque atre el hierro.»
** Original: ἔοικε δὲ καὶ Θαλῆς ἐξ ὧν ἀπομνημονεύουσι κινητικόν τι τὴν ψυχὴν ὑπολαβεῖν, εἴπερ τὴν λίθον ἔφη ψυχὴν ἔχειν, ὅτι τὸν σίδηρον κινεῖ. Aristóteles: ''[[s:el:Περί ψυχής/Α|Acerca del Alma]]'', 405a19. Trad. de Alfredo Llanos: ''Los presocráticos y sus fragmentos'', Juárez Editor, 1969, p. 76.
* «Entre los griegos el primero de todos que investigó la causa de un [[eclipse]] fue el milesio Tales, quien predijo el eclipse de Sol que se produjo durante el reinado de Aliates, en el cuarto año de la Olimpíada 48 (585 a.n.e.), año 170 desde la fundación de Roma.»
 
** Original: ''Apud Graecos autem investigavit primus omnium Thales Milesius olympiadis XLVIII anno quarto praedicto solis defectu, qui Alyatte rege factus est urbis conditae CLXX''. [[Gayo Plinio Segundo]]: ''Historia Natural'', II, 53.
* «Aísla tu persona en tu mundo interior y reflexiona sobre el sistema del [[universo]]»
* «Después de los asuntos políticos, se dedicó a la especulación natural.»
** Ésta era la ocupación real del verdadero sabio...
** Original: Μετὰ δὲ τὰ πολιτικὰ τῆς φυσικῆς ἐγένετο θεωρίας. Diógenes Laercio: ''Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres''.
* «Busca siempre un [[Trabajo|quehacer]]; cuando lo tengas no pienses en otra cosa que en hacerlo bien».
* «Pues se dice que, como lo injuriaban tanto por su pobreza como por la inutilidad de la filosofía, supo, por medio de la astrología, cómo sería la produción de aceitunas. Así, cuando aún era invierno, se procuró una pequeña cantidad de dinero, y depositó fianzas por todas las prensas de aceite de Mileto y de Quíos, arrendándolas por muy poco, puesto que nadie compitió. Cuando llegó el momento oportuno, al ser muchos los que a la vez y de repente las deseaban, las iba alquilando como quería, reuniendo mucho dinero, demostrando así que es fácil a los filósofos enriquecerse, si quieren hacerlo; pero que no es esto lo que les interesa.»
* «Busca una sola [[sabiduría]]».
** Original: Πάντα γὰρ ὠφέλιμα ταῦτ' ἐστὶ τοῖς τιμῶσι τὴν χρηματιστικήν, οἷον καὶ τὸ Θάλεω τοῦ Μιλησίου· τοῦτο γάρ ἐστι κατανόημά τι χρηματιστικόν, ἀλλ' ἐκείνῳ μὲν διὰ τὴν σοφίαν προσάπτουσι, τυγχάνει δὲ καθόλου τι ὄν. Ὀνειδιζόντων γὰρ αὐτῷ διὰ τὴν πενίαν ὡς ἀνωφελοῦς τῆς φιλοσοφίας οὔσης, κατανοήσαντά φασιν αὐτὸν ἐλαιῶν φορὰν ἐσομένην ἐκ τῆς ἀστρολογίας, ἔτι χειμῶνος ὄντος εὐπορήσαντα χρημάτων ὀλίγων ἀρραβῶνας διαδοῦναι τῶν ἐλαιουργίων τῶν τ' ἐν Μιλήτῳ καὶ Χίῳ πάντων, ὀλίγου μισθωσάμενον ἅτ' οὐθενὸς ἐπιβάλλοντος· ἐπειδὴ δ' ὁ καιρὸς ἧκε, πολλῶν ζητουμένων ἅμα καὶ ἐξαίφνης, ἐκμισθοῦντα ὃν τρόπον ἠβούλετο, πολλὰ χρήματα συλλέξαντα ἐπιδεῖξαι ὅτι ῥᾴδιόν ἐστι πλουτεῖν τοῖς φιλοσόφοις, ἂν βούλωνται, ἀλλ' οὐ τοῦτ' ἐστὶ περὶ ὃ σπουδάζουσιν. Aristóteles: ''[[s:el:Πολιτικά/Α|Política]]'', 1259a.
* «Cuida tus [[palabra]]s; que ellas no levanten un muro entre ti y los que contigo viven».
* «El [[placer]] supremo es obtener lo que se anhela».
* «Elige una sola cosa buena».
* «La [[belleza]] no dimana de un cuerpo hermoso, sino de las bellas acciones».
* «La cosa más fácil es hablar mal de los demás».
* «La [[esperanza]] es el único bien común a todos los [[hombre]]s. Los que todo lo han perdido la poseen aún».
* «La [[felicidad]] del [[cuerpo]] se funda en la [[salud]]; la del [[entendimiento]], en el [[Sabiduría|saber]]».
* «Lo más [[fuerte]] es la [[necesidad]], porque domina todo».
* «Lo más grande es el [[espacio]], porque lo encierra todo».
* «Lo más [[hermoso]] es el [[mundo]], porque es obra de [[Dios]]».
* «Lo más [[sabio]] es el [[tiempo]], porque esclarece todo».
* «Lo más [[Velocidad|veloz]] es el [[entendimiento]], porque corre por todo».
* «Muchas [[palabra]]s no dan prueba del hombre [[sabio]], porque el sabio no ha de hablar sino cuando la necesidad demanda, y las palabras han de ser medidas y correspondientes a la necesidad».
* «Muchas palabras no son signo de ánimo prudente».
* «Quebrantará así la lengua de los [[Mentira|charlatanes]]».
* «Sea tu oráculo la [[mesura]]».
* «Si buscas una buena [[solución]] y no la encuentras, consulta al [[tiempo]], puesto que el tiempo es la máxima [[sabiduría]]».
* «Si la [[envidia]] es natural en los [[hombre]]s, mejor que ocultes tu [[prosperidad]] y así evitarás provocarla».
* «Todo está lleno de [[dios]]es».
* «Toma para ti los [[consejo]]s que das a otro».
* «Estoy agradecido a mi [[destino]] por tres cosas; por haber nacido humano, por haber nacido hombre no mujer, por haber nacido heleno no bárbaro».
* «¡Ay Tales! no eres capaz de ver lo que pasa a tus pies y percibir el cielo al mismo tiempo»
** Se lo dijo su esclava después de que Tales se hubiera caído a un pozo por descuido.
 
{{ORDENAR:Tales}}